Our Plans

We believe we have created the most efficient SaaS landing page for your users. Landing page
with features that will convince you to use it for your SaaS business.

Demo Plan 1

$ 480 /Month
Đặc sắc
 • 5 Người lao động
 • 60 Ngày Giai đoạn thử nghiệm
 • 30 Nhà cung cấp
 • 30 Thu mua
 • 200 Khách hàng
 • 30 Dự án
 • 300 Hóa đơn
 • 200 Khách hàng tiềm năng
 • 3 Kế toán
 • 3 Ngân hàng Tài khoản
 • 30 Nhiệm vụ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Hòm thư đến
 • Trò chuyện trực tiếp
 • Tickets
 • Tuyển dụng
 • Tham dự
 • Bảng lương
 • Quản lí Leave
 • Hiệu suất
 • Đào tạo
 • Báo cáo

GOLD

$ 1250 /Month
 • 20 Người lao động
 • 25 Ngày Giai đoạn thử nghiệm
 • Nhà cung cấp
 • Thu mua
 • 25 Khách hàng
 • 1 Dự án
 • 11 Hóa đơn
 • Khách hàng tiềm năng
 • Kế toán
 • Ngân hàng Tài khoản
 • Nhiệm vụ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Hòm thư đến
 • Trò chuyện trực tiếp
 • Tickets
 • Tuyển dụng
 • Tham dự
 • Bảng lương
 • Quản lí Leave
 • Hiệu suất
 • Đào tạo
 • Báo cáo

Advanced

$ 200 /Month
 • 25 Người lao động
 • 10 Ngày Giai đoạn thử nghiệm
 • Nhà cung cấp
 • Thu mua
 • 5 Khách hàng
 • 2 Dự án
 • 3 Hóa đơn
 • Khách hàng tiềm năng
 • Kế toán
 • Ngân hàng Tài khoản
 • Nhiệm vụ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Hòm thư đến
 • Trò chuyện trực tiếp
 • Tickets
 • Tuyển dụng
 • Tham dự
 • Bảng lương
 • Quản lí Leave
 • Hiệu suất
 • Đào tạo
 • Báo cáo

Better

$ 200 /Month
 • 25 Người lao động
 • 10 Ngày Giai đoạn thử nghiệm
 • Nhà cung cấp
 • Thu mua
 • 5 Khách hàng
 • 2 Dự án
 • 3 Hóa đơn
 • Khách hàng tiềm năng
 • Kế toán
 • Ngân hàng Tài khoản
 • Nhiệm vụ
 • Thanh toán trực tuyến
 • Hòm thư đến
 • Trò chuyện trực tiếp
 • Tickets
 • Tuyển dụng
 • Tham dự
 • Bảng lương
 • Quản lí Leave
 • Hiệu suất
 • Đào tạo
 • Báo cáo